163582127,2019-12-13 13:52:35.406119,907bb3e77589e9e0b5e152b4b5cb4e7c,https://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/game_comment_time.php?game=28088,Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0