162051309,2019-08-22 00:18:07.3124,a0e4f192e8e30c9df3627a88a0d36771,http://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/game.php?game=15916,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0