162917631,2019-10-22 18:29:33.338628,b5c19255fb92650dff00fa596c441ba7,https://erogamescape.dyndns.org/~ap2/ero/toukei_kaiseki/game.php?game=14815,Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko